Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Studio Sofiestcated
(zaakvoerder Sofie Peers, Eekhoutsplein 5, 8710 Ooigem)

Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.
Zowel via de webshop als pb (messenger, sms, whatsapp, fb, pinterest, instagram en andere kanalen)
Een geplaatste opdracht impliceert altijd een betaalverplichting.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst met Sofie peers (Studio Sofiesticated) zowel online als  in het atelier van Studio Sofiesticated.

Workshops (voor particulieren en ondernemers, firma’s, vzw’s)
Prijzen van workshops zijn altijd inclusief btw, tenzij anders aangegeven staat bij het produkt of BTW exclusief indien een factuur nodig is.
Prijzen van orders juwelen zijn altijd inclusief btw, tenzij anders aangegeven staat bij het produkt.
Workshops kunnen enkel aangevraagd worden via mail of messenger of fb-privébericht enkunnen enkel betaald worden via een betaallink, webshop of overschrijving (mits onderling akkoord).
U ontvangt na inschrijving van een workshop via de webshop een betaallink en wordt u uitgenodigd dit onmiddellijk te betalen. Betaling van de workshop is uw ticket deelname aan de workshop. Er is koopverplichting bij elke workshop die wordt aangevraagd die niet binnen een termijn van 3 dagen wordt betaald en kan er een incassobureau worden ingeschakeld indien er geen betaling wordt ontvangen.

Mits onderling overleg kan het tijdstip aanvang workshop aangevraagd worden: voormiddag, namiddag of avond.
Er wordt een toeslag pp aangerekend voor privéworkshops 1p.

Op zondag kunnen geen workshops doorgaan wegens wekelijkse sluitingsdag van de zaak.
Workshops voor groepen kunnen aangevraagd worden via mail, datum vrij te kiezen volgens vrij in de agenda van Sofie Peers (Studio Sofiesticated).

Per workshop in het atelier kunnen er max van 5p aansluiten.
Vanaf 6 deelnemers kunnen er workshops op andere locaties aangevraagd worden: de klant zorgt voor een locatie op maat.
De afstand naar de workshop op locatie wordt in onderling overleg besproken, indien de afstand te groot is, worden andere mogelijkheden bekeken of kan de workshop geweigerd worden.

Een workshopdatum is pas bevestigd na volledige betaling van de workshop, een datum kan slechts 3 dagen in optie worden gehouden.

Bij afmelding deelnemers workshop wordt er geen inschrijvingsgeld terugbetaald, wel kan de workshop verplaatst worden naar een andere datum of kan de klant zelf haar/zijn plaats doorverkopen/doorgeven aan iemand anders.

Bij ziekte of een familiale onvoorzienigheid van de workshopbegeleider Sofie Peers (Studio Sofiesticated) kan de workshop geannuleerd worden en verplaatst worden naar een andere datum.

Sofie Peers (Sudio Sofiesticated) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan kledij van de deelnemer of klant.

Juwelen van Studio Sofiesticated (Sofie Peers) worden maximaal 3 werkdagen gereserveerd mits voorschot betaald door de klant van 50% op de (richt)prijs te betalen via betaallink of overschrijving. Het restbedrag kan betaald worden bij afhaling of vóór verzending van de bestelling/order.
(*de richtprijs is een benadering van wat de opdracht kan kosten)

Orders kunnen worden opgestuurd, dit na volledige betaling. Indien er iets mis gaat tijdens het transport of bij verzending van het order, dan zal Studio Sofiesticated de verzendfirma op de hoogte brengen en onderzoek aanvragen.  

Bestelde orders worden niet terugbetaald indien de klant annuleert.

Inschrijvingen (particulieren) voor de workshops worden altijd volledig en direct na bevestiging betaald door de deelnemer.
Voor grote groepen of ondernemers die op factuur werken, wordt er vanaf een bedrag van 300 euro een voorschot gevraagd, dit zowel bij workshops als bij aankoop of orders juwelen. Het voorschot is nooit groter dan 50% van de totaalsom.

Het spreekt vanzelf dat er geen juwelen mogen nagemaakt worden met merknaam Studio Sofiesticated (Sofie Peers). Indien dit toch het geval blijkt te zijn zonder toestemming van Sofie Peers (Studio Sofiesticated) dan kan er een boete opgeëist worden door Sofie Peers (Studio Sofiesticaed)

Online orders via website, mail of fb-bericht: Studio Sofiesticated heeft enkele goede online ringmaat meetsystemen. Die worden altijd meegeven via mail of website of pb-facebook en instagram.  

Het is de bedoeling dat dit systeem nauwkeurig wordt opgevolgd zodat er correct kan gewerkt worden. Wanneer de ring door de klant te klein wordt bevonden en de ring moet worden opnieuw gemaakt, zal toch een vergoeding moeten betaald worden voor materiaal en ontwerpkosten. Dit is 50% van de waarde van de ring.

Dit geldt ook bij andere juwelen van Studio Sofiesticated waar online handleiding of meetsystemen worden meegegven als hulpmiddel.

Voor particulieren en ondernemers, firma’s, vzw’s:
De factuur dient betaald te worden binnen de betaaltermijn op factuur vermeld.
Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %,
alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 75) als schadebeding.

Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.

Voor particulieren en ondernemers, firma’s, vzw’s:
Facturen kunnen enkel en alleen per aangetekend schrijven geprotesteerd worden, dit binnen de betaaltermijn op factuur vermeld door Studio Sofiesticated.

In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

In de gevallen waarin de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing : door de inontvangstname of het boeken van een workshop of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek.

Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van het totaalbedrag van de bestelling.