Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Studio Sofiestcated
(zaakvoerder Sofie Peers, Waregemstraat 189, 8792 Desselgem)

Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst met Sofie peers (Studio Sofiesticated) zowel online als  in het atelier van Studio Sofiesticated.

Workshops (voor particulieren en ondernemers, firma’s, vzw’s)

Workshops kunnen enkel aangevraagd worden via mail en betaald worden via een betaallink, webshop of overschrijving (mits onderling akkoord).
U ontvanget na inschrijving van een workshop via de webshop een betalingsbevestiging en wordt u uitgenodigd dit onmiddellijk te betalen. Betaling van de workshop is uw ticket deelname aan de workshop.

Duoworkshops en workshops voor 1 persoon kunnen enkel doorgaan op weekdagen, niet op zaterdagen.
Mits onderling overleg kan het tijdstip aanvang workshop aangevraagd worden: voormiddag, namiddag of avond.
Er wordt een toeslag van 20euro pp aangerekend voor privéworkshops 1p.

Op zondag kunnen geen workshops doorgaan wegens wekelijkse sluitingsdag van de zaak.
Workshops voor groepenkunnen aangevraagd worden via mail, datum vrij te kiezen volgens vrij in de agenda van Sofie Peers (Studio Sofiesticated).

Per workshop in het atelier kunnen er max van 7p aansluiten.
Vanaf 8 deelnemers kunnen er workshops op andere locaties aangevraagd worden: de klant zorgt voor een locatie op maat.
De afstand naar de workshop op locatie wordt in onderling overleg besproken, indien de afstand te groot is, worden andere mogelijkheden bekeken of kan de workshop geweigerd worden.

Bij afmelding deelnemers workshop wordt er geen inschrijvingsgeld terugbetaald, wel kan de workshop verplaatst worden naar een andere datum of kan de klant zelf haar/zijn plaats doorverkopen/doorgeven aan iemand anders.

Bij ziekte of een familiale onvoorzienigheid van de workshopbegeleider Sofie Peers (Studio Sofiesticated) kan de workshop geannuleerd worden en verplaatst worden naar een andere datum.

Sofie Peers (Sudio Sofiesticated) kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan kledij van de deelnemer of klant.

Juwelen van Studio Sofiesticated (Sofie Peers) worden maximaal 3 werkdagen gereserveerd mits voorschot betaald door de klant van 50% op de (richt)prijs te betalen via betaallink of overschrijving. Het restbedrag kan betaald worden bij afhaling of vóór verzending van de bestelling/order.
(*de richtprijs is een benadering van wat de opdracht kan kosten)

Inschrijvingen (particulieren) voor de workshops worden altijd volledig en direct na bevestiging betaald door de deelnemer.

Het spreekt vanzelf dat er geen juwelen mogen nagemaakt worden met merknaam Studio Sofiesticated (Sofie Peers). Indien dit toch het geval blijkt te zijn zonder toestemming van Sofie Peers (Studio Sofiesticated) dan kan er een boete opgeëist worden door Sofie Peers (Studio Sofiesticaed)

Online orders via website, mail of fb-bericht: Studio Sofiesticated heeft enkele goede online ringmaat meetsystemen. Die worden altijd meegeven via mail of website of pb-facebook en instagram.  

Het is de bedoeling dat dit systeem nauwkeurig wordt opgevolgd zodat er correct kan gewerkt worden. Wie  het meetsysteem niet volgt en de ring wordt daardoor te klein ontworpen, zal toch een vergoeding moeten betalen voor materiaal en ontwerpkosten. Dit is 50% van de waarde van de ring.

Dit geldt ook bij andere juwelen vanStudio Sofiesticated waar online handleiding of meetsystemen worden meegegven als hulpmiddel.

Voor particulieren en ondernemers, firma’s, vzw’s:
De factuur dient betaald te worden binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum.
Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %,
alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van EUR 75) als schadebeding.

Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.

Voor particulieren en ondernemers, firma’s, vzw’s:
In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

In de gevallen waarin de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing : door de inontvangstname of het meenemen van de goederen erkent de koper
uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek.
Andere gebreken moet de koper binnen de maand na het ontdekken ervan aan de verkoper schriftelijk melden.
Speelt de eerder aangehaalde wet wel, dan moet de klant ons op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit alles op straffe van verval.

Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20 % van het totaalbedrag van de bestelling. Indien wij zelf de overeenkomst
verbreken of annuleren of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken is de klant, voor zover deze een consument is, gerechtigd op eenzelfde vergoeding lastens ons.